ᒪᓐᓇᒧᑦ ᑲᑎᖅᓱᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐱᖁᔭ

ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᑦ:

ᑕᒪᐃᑕ ᒪᓕᒐᒃᓴᓕᐊᖑᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᐃᑦ ᒫᓐᓇᒧᑦ ᑎᑭᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᑎᖅᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ.

ᑭᓯᐊᓂ ᐱᓗᐊᖅᑐᒥ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑎᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖁᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᑲᑎᖅᓱᖅᓯᒪᔪᓂ, ᑖᒃᑯᐊ ᑲᑎᖅᓱᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓗᐊᓂᑐᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᑎᒍᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕖᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᑐᑦᑕᐅᖏᑦᑐᐃᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑎᓂᒃ ᒪᓕᒐᖅᑎᒍ. ᑖᒃᑯᐊ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓚᕆᙱᑐᐃᑦ ᑲᑎᖅᓱᖅᓯᒪᔪᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᐅᔪᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐊᑲᕐᕉᑎᐅᓂᐊᕐᑎᓪᓗᒋᑦ. 

ᐊᑐᖅᑕᐅᖁᔭᐅᔪᑦ ᑲᑎᖅᓱᖅᓯᒪᔪᐃᑦ, ᐃᓚᒃᑲᓐᓂᖓᓂ 66(2) ᒥᒃ ᑕᐃᑲᓂ ᒪᓕᒐᒃᓴᓕᐊᖑᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᖁᔭᖓᓐᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᒃᓯᕗᑦ ᑖᒃᑯᐊ “ᑭᓯᐊᓂ ᒪᓕᒃᑕᐅᓯᐊᙱᓐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᑯᓐᓂᖓᓂ ᑲᑎᖅᓱᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᒪᓕᒐᙳᖅᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖓᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᑲᓐᓂᖅᑐᐃᑦ ᒪᓕᒐᙳᖅᑎᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓂᖏᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ, ᑖᒃᑯᐊᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᓕᕐᓗᑎᒃ.” 

ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᓐᓂᕈᕕ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᓂᒧᑦ ᖃᓄᖅ ᓇᓂᓯᔪᓐᓇᕐᒪᖔᕐᐲᑦ ᐱᔪᒪᔭᑦᑎᓐᓂᑦ ᑎᑎᖅᑲᓕᐊᖑᓯᒪᔪᓂᑦ.