Qiniklugu Ikayuut

Nunavut nauttiqhimayuq April 1, 1999 mi Nunavut Malinnguqtihimayunut (Kanatami). Una Nunavut Malinnginguqtihimayunut (Kanatami), uqaqhimyuq maligautinnguqhimayait ilaligivlugu Nunavunmi April 1, 1999 mi. Maligautilluaqhimayait Nunattiarmi, ihivgiuqtauhimavluni titiraqtaaqhimavlunilu uvani March 31,1999 mi, uvvalu adjiliuqtauhimavluni Nunavunmi. Una maligalirivvik Nunattiarmi maligaliuqhimayut attiliuqhimavlunilu Nunavunmi, April 1, 1999 mi.

Hamani qaritauyakkut takunnartumi nanihilaaqtutit quyaginnaq amihuuyut ikayuutauyut maligalirivviniit qiniqtatit. Nunavutiup maligauttait kingulliit arlingnarmat, uqaqvigiinnarialgit titiraqtaaqhimayunut maligaliriviniit, gavamanut maligautait uvvalu aallat maligalirivviniit havaktunut, uuminga Nunattiarmi ihumaghaqhiurlutillu naamagiyamingnik maligautinit Nunavunmi.

Hapkuat hakuginniqhaqhiurniit Maligalirivviniit ilauhimayut ihuaqhaqtauhimayullu naamagiyauyut maligalirivviniit gavamanut maligautainut hakugingniqhataaqhimayut uvani April 1,1999 mi.

Hapkuat hakuginniqhaqhiurniit maligautit angitauhimanngittut maligautinut, kihimi katitiqhimyut naamagiayauyullu havaktunut. Ilangit maligautit hakuginniqhaqhiurhimanngittut – Hapkuat Titiraqtaaqhimayut Kitkut Maligautait Nunavunmi uvvalu Nunavutip Titiraqtaaqhimauyut Maligautainiut uqaqhimayughat ihumaghaqhiurvigilugit quyaginnarnit naamagiyauyaghaita.

Una hakuginniqhaqhiurniit ilaqaqhutik piksatut Nunavutiup Maligautainnut uvani April 1,1999 mi. Ilangit tuniyauhimayut ahivaqhimayut hakuginniqhaqhiurnirmit, uuminga tuniyauhimayut ihuaqhaqtaaqhimayunut uvvaluniit tuniyauhimayughamik.

Aturumagungni hakuginniqhaqhiurnikkut titiqqait ihuaqhaqattarlugit uqaallautilugillu hapkuat maliklugit:

Maligannguqtihimayunut:

 1. Ihivgiuqattarlugit ublumimut Titiraqtaaqhimyut Kitkut Maligannguqtihimayunut Nunavunmi nalaumayaaghaita, atuqtaaghaita Uvvaluuniit ihuaqhaqtaaghaita April 1,1999 mit;
 2. Naunaiyaqlugit Piquyaghait hanayaaghaita qangali Titiraqtaaqhimayut Ihivgiuqattarlugit nutaami Maligannguqtihimayumit ublumimut ukiuni Hivuniqhaqhiurnikkut;
 3. Ihivgiuqattarlugit Maligaliuqtunut Nunavunmi maligautit qaangiqtunut.

Gavamanut Maligautit uvvalu aallat Piquyait Maligat Katiqhurtauhimayut Havaaghak:

 1. Ihivgiurlugit ublumimut Nunavunmi Titiraqtaaqhimayut Gavamanut Maligautit katitirlugit gavamanut maligautit uvvaluuniit havaaghak nutqaqtauyaaghaita, atuqtauyut uvvaluuniit ihuaqhaqtauyut April 1,1999 mut;
 2. Naunaiyaffaaqlugit gavamanut maligautit nuuyaaghaita kinguani, Titiraqtaaqhimayuq ihivgiuqattarlugit nutaamik gavamanut maligautit uvvaluuniit maligautigut havaaghat, uuminga Ilaita II uuminga Nunavunmi Gazette Makpiraanut;
 3. Ihivgiurlugit gavamanut maligautait qanga kingullirmi aulapkaqhimayut Nunavunmi Gazette Makpiraangit.

Hakugingniqhaqhiurpainnaq ubluqaqhunilu Titiraqhunilu ilaqaqhunilu tamaat ihuaqhaqhimayut hanhimayut uuminga piquyait maligat katiqhurtauhimayut uvvaluuniit gavamanut maligautait “ublumimut” ublua, ilaqahunilu ihuaqhaqhimayunit tahapkuat ihuaqhaqhimanngittut.

Hapkuat hakuginniqhaqhiurniit angiqhimanngittut titiqqatigut maligautikkut, kihimi ihuaqhaqhimayut atuqtaqtaminut. Ilangit maligautit hakugingniqhaqhimanngittut-una Titiraqtaaqhimayut Kitkut Maligannguqtihimayunut Nunavunmi, uvvalu Nunavutiup Titiraqtaaqhimayunut Gavamanut Maligautainut uqaqvigilugit ihumaghaqhiurvigilugillu naamagiakhaat.

Ilangit tuniyauhimayut ahivaqhimanahuat hakuginniqhaqhiurniit, imaittunik tuniyauhimayunit ihuaqhahimayunit uvvalu nutqaqhimayumilluniit maligautinit uvvalu tuniyauhimayughamik.

Ihumagiyauttiarnirmut hakuginniqhaqhiurmit upalungaiyaqhimaluni Piquyait Aviktuqtauhimayunut, Gavaman Nunavunmi kinguani April 1, 1999 mi, quyaginnaq ahivaqtauyut naunaittut qaangani makpirarmi.

Hapkuat titiqqat aturumagungni naunaiyainginnarialik naunaitkutit ihivgiuqattarlugillu aallangughaita maligautinut qulaani uqaqhimayuq titiqqanik.

Hapkuat piquyat Maligat Katiqhurtauhimayut nanilaaqtatit ataaniitut “Nanminiriyaat Maligautinit”, iluliqhaqhuni Maligat Katiqhurtauhimayunut angirutiqaqhunilu maligautinit Nunavunmi April 1, 1999 mit.

Hapkuat katitirtaaqhimayut pulahimayut kitkut maligautinga ublumimut atiqhimayut. Iluliqhaqhuni katitirtaaqhimayunit maliklugit naunaittuq:

 • Katitirtaaqhimayuq A: Maligannguqtihimayut qarritiyauhimayuq pitquihimayunut uvani uvvaluniit kinguani April 1,1999 mi uvvalu Maliganngutihimayut tikittarniarmiyut ublua uqaqhimayut Maligannguqtihimayunut.
 • Katitirtaaqhimayuq B: Maligannguqtihimayunut nutqaqtauhimayunut uvvaluniit iniqhimayunut kinguani March 31,1999mi.
 • Katitirtaaqhimayuq C: Maligannguqtihimayunut atuqhimayut ublumimut taiguqtaaqhimayunit katitirtaaqhimayunit iluliqaqhuni ihuaqhaqtaaqhimayumik maligannguqtihimayunit.
 • Katitirtaaqhimayuq D: Maligannguqtihimayunut ihuaqhihimayunut Nunavut uvvalu Maligannguqtihimayunut himmauhimayunut uvvaluniit adjiliuqhimanngittumik Nunavunmi.

Hapkuat kavamanut Maligautait uvvalu havaaghat nanihilaaqtatit ataaniittut “Nunavut Makpiraangit Gazette mi.” Ilaqaqhutik Gavamanut Maligautait uvvalu havaaghat nanihimayut ataanittut Maligannguqtihimayunut Nunavunmi April 1, 1999 mit.

Hapkuat katitirtaaqhimayut ihuaqhaqtaaqhimayut inikhaa gavamanut maligautait uvvalu aallat piquyait havaaghat ublua taiguqhimayainnik. Iluliqaqhuni katitirtaaqhimayut maliklugit naunaitkutik:

 • Katitirtaaqhimayuq A: Gavamanut Maligautit nutqaqhimayut kinguani March 31,1999 mi.
 • Katitirtaaqhimayuq B: Gavamanut Maligautit atuqtaaqhimayut kinguani March 31,1999mi.
 • Katitirtaaqhimayuq C: Gavamanut Maligautit atuqhimayut ublua nalauhimayunut katitirtaaqhimayunit iluliqaqlunilu ihuaqhaqtaaqhimayunit Gavamanut Maligautinut.
 • Katitirtaaqhimayuq D: Piquyait Maligat katiqhurtauhimayut havaaghat atuqhimayut ublua Nalauhimayunut katitirtaaqhimayuq, iluliqaqlunilu ihuaqhaqtaaqhimayunit maligat katiqhurtauhimayut havaaghat.
 • Katitirtaaqhimayuq E: Gavamanut Maligautit ahivaqtauhimayut Nunavut katitirtaaqhimayun (nalvaaqhimayut katitirtaaqhimayuni 2003 Ukiunginnarni).